Gmina Lubochnia

                                     
                                      

       

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie".

 

W dniu 26 października 2020 r. podpisany został protokół odbioru końcowego zrealizowanych w formule "zaprojektuj i wybuduj" robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Luboszewy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wykonawcą była firma PASJA Rafał Nagórka z Tomaszowa Mazowieckiego. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1.454.094,12 zł brutto, dofinansowanie 500.000,00 zł, w tym:

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 100.000,00 zł brutto, dofinansowanie 15.301,00 zł;

- wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej 1.354.094,12 zł brutto, dofinansowanie 484.699,00 zł.

W ramach zadania:

  1. Wykonano kompletny projekt budowlany i wykonawczy wraz z przedmiarami, kosztorysami, STWiORB oraz uzyskano warunki techniczne, niezbędne uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji.
  2. Uzyskano w imieniu Zamawiającego pozwolenie na budowę.
  3. Przygotowano teren pod inwestycję oraz wykonano roboty budowlane na podstawie opracowanych projektów.
  4. Dostarczono i zamontowano wyposażenie pomieszczeń zaplecza kuchennego i zmywalni, jako niezbędnego do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
  5. Opracowano instrukcję ppoż., inwentaryzację geodezyjną powykonawczą oraz świadectwo charakterystyki energetycznej budynku świetlicy.
  6. Uzyskano w imieniu Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie obiektu.

Nad robotami budowlanymi sprawowany był nadzór inwestorski w ramach podpisanej umowy z firmą CONSIL Mateusz Chmielewski z m. Nowy Glinnik, gm. Lubochnia, której wartość wyniosła 18.204,00 zł brutto.

Ponadto, w ramach zrealizowanej operacji, Gmina Lubochnia dokonała odbioru końcowego zakupionego, dostarczonego i zamontowanego wyposażenia do budynku świetlicy,
w szczególności:

  • Część I – Wyposażenie meblowe, m.in. wyposażenie holu wejściowego i szatni, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, pomieszczeń socjalnych oraz sali spotkań, zrealizowane przez Firmę BENER Michał Benka z Gdańska, zgodnie z podpisanym w dniu 06.10.2020 r. protokołem odbioru. Wartość brutto wyposażenia 12.488,19 zł.
  • Część II – komputery stacjonarne – 3 szt., zrealizowane przez TH IT Solutions Sp. z o.o. z m. Kamieniec, gm. Połaniec, zgodnie z podpisanym z dniem 06.10.2020 r. protokołem odbioru. Wartość brutto wyposażenia 8.350,47 zł.

Realizacja inwestycji wpłynie pozytywnie na rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej, zapewniającej warunki do organizowania i uczestnictwa społeczności lokalnej w wydarzeniach artystycznych, kulturalnych i integracyjnych.  

Świetlica w Luboszewach

Świetlica Luboszewy 1Świetlica Luboszewy 2Świetlica Luboszewy 3Świetlica Luboszewy 4
Świetlica Luboszewy 5Świetlica Luboszewy 6Świetlica Luboszewy 7Świetlica Luboszewy 8
Świetlica Luboszewy 9Świetlica Luboszewy 10Świetlica Luboszewy 11Świetlica Luboszewy 12
Świetlica Luboszewy 13Świetlica Luboszewy 14Świetlica Luboszewy 15Świetlica Luboszewy 16

 

 


DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125