Gmina Lubochnia

krus naglowek

Informujemy, że w okresie wakacji KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników. Proponujemy wyjazd na turnus trwaj±cy 21 dni do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS:

  • w Szklarskiej Porębie – w terminie od 11 lipca 2016 r. do 31 lipca 2016 r. (dzieci z chorobami układu oddechowego)
  • w Jedlcu – terminie od 28 lipca 2016 r. do 17 sierpnia 2016 r. (dzieci z chorobami układu ruchu).

 

Z naszej oferty mog± skorzystać dzieci:

  • w wieku od 7 do 15 lat (roczniki 2001–2009) z problemami zdrowotnymi wymagaj±cymi rehabilitacji leczniczej w zakresie chorób układu oddechowego oraz wad i chorób układu ruchu
  • których przynajmniej jedno z rodziców podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy lub w przypadku ubezpieczenia na wniosek – w pełnym zakresie nieprzer-wanie przez co najmniej rok
  • samodzielnie wykonuj±ce podstawowe czynno¶ci życiowe, tzn. ubieranie się, jedzenie, mycie itp.

 

Odpowiedni wniosek, wypełniony przez lecz±cego lekarza oraz wychowawcę klasy, rodzice dziecka winni złożyć do KRUS w terminie do 6 maja br.

Odpłatno¶ć za pobyt dziecka wynosi 200 zł + koszty podróży, odpowiadaj±ce równowarto¶ci ceny biletów publicznego ¶rodka transportu (PKS lub PKP drugiej klasy). Koszty w cało¶ci pokrywaj± rodzice lub opiekunowie prawni dzieci.

Formularze wniosków dostępne s± w Placówkach Terenowych KRUS a także na stronie internetowej www.krus.gov.pl.


Bież±ce informacje z Gminy LubochniaInwestycje w Gminie LubochniaSystem Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125