Gmina Lubochnia

dolina pilicy belka

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2017/G

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego
dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Termin składania wniosków: od dnia 09.10.2017r. do dnia 23.10.2017r. (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00)

Miejsce składania wniosków: Stowarzyszenie Dolina Pilicy, ul. św. Antoniego 55, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Zakres tematyczny projektu grantowego: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. 

Realizowany przez: Budowa lub przebudowa miejsc rekreacji i wypoczynku 

Planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego cele i wskaźniki:

CEL OGÓLNY I: Obszar Dolina Pilicy rozwinięty pod względem turystycznym poprzez wykorzystanie zasobów przyrodniczo-krajobrazowych oraz dziedzictwa kulturowego jako podstawy poprawy jakości życia mieszkańców

CEL SZCZEGÓŁOWY I.1: Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej 

PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.1: Budowa lub przebudowa miejsc rekreacji i wypoczynku 

NAZWA ORAZ WARTOŚĆ WSKAŹNIKA: Liczba powstałych lub przebudowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej – 9 szt. Liczba osób korzystających z nowopowstałej infrastruktury turystycznej i/lub okołoturystycznej/ rekreacyjnej/ kulturalnej w pierwszym roku po zakończeniu realizacji operacji - 1 030 osób

Ściągnij pliki:

DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125