Gmina Lubochnia

FEPR RP LP UEEFRR BELKA

W dniu 22 maja Gminę Lubochnia odwiedził Wicemarszałek Województwa Łódzkiego pan Dariusz Klimczak

Pan Marszałek przybył do naszej gminy w związku z podpisaną z Urzędem Marszałkowskim umową na dofinansowanie ze środków regionalnego programu operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zadania inwestycyjnego  „Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień, Dąbrowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków oraz nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa”.

Powyższy projekt jest największym inwestycyjnym projektem finansowym jaki gmina Lubochnia dotychczas realizowała. Opiewa on na kwotę ponad 14 mln zł., z tego dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wynosi 8,2 mln zł.

W wyniku jego realizacji wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna o łącznej długości 11,47 km plus przyłącza, zmodernizowana stacja uzdatniania wody w m. Dąbrowa oraz przebudowana oczyszczalnia ścieków w zakresie budowy suszarni osadu. 

Realizacja zadania podzielona jest na trzy etapy. Pierwszy etap dotyczący budowy sieci kanalizacyjnej przewidziany jest do wykonania na lata 2018-2019.

Z chwilą zrealizowania tego zadania skanalizowanie Gminy Lubochnia osiągnie wskaźnik ponad 90%.  Będzie to jeden z największych wskaźników w całym woj. łódzkim.

Pozostałe dwa etapy tj. budowa suszarni osadu i modernizacja stacji uzdatniania wody planowane są na lata 2019- 2020.

Dalsza część wizyty miała charakter roboczy. Pan Marszałek osobiście zapoznał się ze stanem  realizacji projektów inwestycyjnych dofinansowanych przez Urząd Marszałkowski, które Gmina Lubochnia już realizuje. W towarzystwie Wójta Gminy Lubochnia Pana Tadeusza Józwika, Skarbnika i Sekretarza Gminy odwiedził trzy place budowy, gdzie trwają roboty budowlane związane z drugim pod względem wielkości projektem  inwestycyjnym pn. „Gmina Lubochnia Centrum Tradycji Kulinarnych”, tj. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i ciągu pieszego wraz z remontem istniejącego chodnika, rozmieszczeniem małej architektury i budową wiaty na cele turystyczne w Lubochni oraz budowa budynku użyteczności publicznej w Lubochni i kanalizacji deszczowej w Lubochni Dworskiej”, następnie „Zagospodarowanie terenu parku w Lubochni wraz z niezbędną infrastrukturą oraz małą architekturą” i na koniec „Przebudowa i rozbudowa Domu Ludowego w m. Małecz w celu przystosowania istniejącego obiektu do pełnienia funkcji turystycznej  - Centrum Tradycji Kulinarnych.

Podczas wizyty nie zabrakło również innych akcentów. Składając podziękowania w imieniu całego samorządu Wójt Gminy Lubochnia pokreślił dotychczas bardzo dobrą i pomyślną współpracę z Marszałkiem Województwa, która zawsze owocowała wsparciem w działaniach podejmowanych na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację inwestycji gminnych. Jednocześnie złożone zostały obustronne zapewnia o dalszej ścisłej i wszechstronnej współpracy.

Wizyta Marszałka

IMG 3540 (Copy)IMG 3542 (Copy)IMG 3543 (Copy)
IMG 3547 (Copy)IMG 3551 (Copy)IMG 3554 (Copy)
IMG 3556 (Copy)IMG 3557 (Copy)IMG 3558 (Copy)
IMG 3560 (Copy)IMG 3562 (Copy)IMG 3565 (Copy)
IMG 3566 (Copy)IMG 3564 (Copy)IMG 3570 (Copy)
IMG 3569 (Copy)IMG 3568 (Copy)IMG 3607 (Copy)
IMG 3605 (Copy)IMG 3574 (Copy)IMG 3661 (Copy)
IMG 3660 (Copy)IMG 3659 (Copy)IMG 3658 (Copy)
IMG 3641 (Copy)IMG 3632 (Copy)IMG 3626 (Copy)
IMG 3622 (Copy)IMG 3621 (Copy)IMG 3614 (Copy)
IMG 3612 (Copy)IMG 3611 (Copy)IMG 3609 (Copy)
IMG 3608 (Copy)  


DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125