Gmina Lubochnia

FERP lodzkie UEFERR

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego

W dniu 17 listopada 2017 r. o godz. 14.00 w Lubochni miała miejsce uroczystość podpisania aktu erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i ciągu pieszego wraz z remontem istniejącego chodnika, rozmieszczeniem małej architektury i budową wiaty na cele turystyczne w Lubochni, w ramach projektu Gmina Lubochnia Centrum Tradycji Kulinarnych oraz budowa budynku użyteczności publicznej w Lubochni i kanalizacji deszczowej w Lubochni Dworskiej”. Jest to historyczne wydarzenie, na które przyszło czekać społeczeństwu Gminy Lubochnia bardzo długo i stanowi zwieńczenie wielu intensywnych działań podejmowanych przez obecne władze samorządowe.

W uroczystości udział wzięli Wójt Gminy Lubochnia Tadeusz Józwik, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Dariusz Klimczak, Starosta Tomaszowa Mazowieckiego Mirosław Kukliński, Przewodniczący Rady Powiatu Tomaszowskiego Piotr Majchrowski, Przewodniczący Rady Gminy Lubochnia Tadeusz Skoneczny, Sekretarz Gminy Lubochnia Jolanta Ochota, Skarbnik Gminy Lubochnia Monika Kuta, proboszcz parafii ks. Kanonik Tomasz Bojanowski, radni, sołtysi, pracownicy gminnych jednostek organizacyjnych, projektant, wykonawca, inspektorzy nadzoru, pracownicy urzędu gminy, a także mieszkańcy.

Wójt Gminy przywitał wszystkich przybyłych na uroczystość oraz przybliżył etapy odzyskania przez Gminę Lubochnia nieruchomości na którym realizowana jest obecna inwestycja. Podziękował Panu Dariuszowi Klimczakowi – Wicemarszałkowi Województwa Łódzkiego za ogromne wsparcie, i wielokrotnie udzieloną pomoc Gminie. Podziękował całej Radzie obecnej i poprzedniej kadencji na czele z Przewodniczącym – Panem Tadeuszem Skonecznym i byłym Przewodniczącym - Panem Piotrem Majchrowskim za bardzo dobre i mądre podejmowanie decyzji. Słowa podziękowania skierował również w stronę księdza Proboszcza Tomasza Bojanowskiego, za osobiste zaangażowanie i wsparcie działań władz Gminy.

Plac budowy poświecił ksiądz Tomasz Bojanowski, proboszcz lubocheńskiej parafii. Następnie nastąpiła uroczystość wmurowania kamienia węgielnego. Do specjalnej tuby włożono akt erekcyjny podpisany przez władze Gminy Lubochnia, Wicemarszałka Województwa Łódzkiego, Starostę Tomaszowskiego oraz wszystkich obecnych. Do tuby włożono również aktualny numer gminnej gazetki, przemówienie wójta, zdjęcia składu radnych, zdjęcia z budowy oraz będące obecnie w obiegu pieniądze. Symbolicznego zamurowania dokonali wójt, wicemarszałek, starosta, przewodniczący Rady Powiatu, przewodniczący Rady Gminy, Proboszcz Parafii Lubochnia, wykonawca, projektant, likwidator oraz sołtys wsi Lubochnia i Lubochnia Dworska.

Po zakończonej uroczystości wszyscy uczestnicy udali się do Gminnego Ośrodka Kultury na prezentację zdjęć centrum Gminy Lubochnia oraz poczęstunek.

W dniu 30 listopada 2016 r. podpisano umowę na realizację projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej. Celem projektu jest poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Lubochnia poprzez zwiększone wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych Gminy oraz dostosowanie ich do funkcji turystycznych, w tym dla turystyki wiejskiej, kulturalnej i aktywnej.

Wartość projektu: 9 820 190,15 zł

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 5 732 058,07 zł.

W dniu 5 października 2017 r. w ramach realizowanego projektu podpisana została umowa na roboty budowlane dla zadań inwestycyjnych pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowa wiaty na cele turystyczne w Lubochni” i „Zagospodarowanie ciągu pieszego wraz z remontem istniejącego chodnika oraz rozmieszczeniem małej architektury”. Łączna wartość brutto obydwu inwestycji wynosi 5.050.114,11 zł, w tym: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowa wiaty na cele turystyczne w Lubochni” – 4.909.171,61 zł brutto oraz „Zagospodarowanie ciągu pieszego wraz z remontem istniejącego chodnika oraz rozmieszczeniem małej architektury” – 140.942,50 zł brutto. Wykonawcą jest firma „ZRB GRAD” Zakład Remontowo-Budowlany Władysław Grad z Lubochni.

Zakończenie robót budowlanych planowane jest do dnia 31 maja 2018 roku.

W ramach umowy wykonane zostaną:
I. Dla zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowa wiaty na cele turystyczne w Lubochni”:
1. Roboty budowlane obejmujące w szczególności:
- roboty drogowe i chodnikowe oraz parkingi,
- budowę wiaty wielofunkcyjnej, w tym: roboty ogólnobudowlane, wodno-kanalizacyjne, elektryczne, instalacja gazowa, instalacja co., wentylacja, odwodnienie,
- oświetlenie terenu,
- roboty teletechniczne, w tym instalacja monitoringu,
- roboty związane ze schodami amfiteatrowymi.
2. Prace związane z montażem małej architektury i urządzaniem zieleni , w szczególności: fontanna, ścieżka z żeliwnymi płytami pamiątkowymi, wiata przystankowa, pylon informacyjny wyposażony w totem i ekran multimedialny, nasadzenia drzew i krzewów, prace związane z trawnikami.

II. „Zagospodarowanie ciągu pieszego wraz z remontem istniejącego chodnika oraz rozmieszczeniem małej architektury” :
1. Roboty budowlane obejmujące budowę ciągu pieszego.
2. Prace związane z montażem małej architektury.

W ramach umowy z Wykonawcą zrealizowane zostaną również, nie objęte wnioskiem o dofinansowanie ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020, dwa zadania inwestycyjne:
1. „Budowa budynku użyteczności publicznej Lubochni” na kwotę brutto 4.972.517,15 zł z terminem realizacji do dnia 1 lipca 2019 r.
2. „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Lubochnia Dworska” na kwotę brutto 400.293,41 zł z terminem realizacji do 30 listopada 2017 r.

Zwieńczeniem tego wielkiego przedsięwzięcia ma być przebudowa skrzyżowania, które przy udziale Powiatu Tomaszowskiego chcemy zrealizować w 2018 roku. Na zadanie to gmina po raz kolejny ubiega się o środki z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Wniosek Gminy znajduje się na 16 pozycji listy rankingowej zatwierdzonej w ubiegłym tygodniu przez Wojewodę Łódzkiego.

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego - galeria

IMG 2355IMG 2356IMG 2357IMG 2360
IMG 2362IMG 2363IMG 2364IMG 2367
IMG 2369IMG 2370IMG 2375IMG 2377
IMG 2378IMG 2379IMG 2382IMG 2384
IMG 2385IMG 2386IMG 2388IMG 2390
IMG 2392IMG 2393IMG 2394IMG 2397
IMG 2398IMG 2399IMG 2401IMG 2403
IMG 2404IMG 2405IMG 2408IMG 2412
IMG 2413IMG 2414IMG 2419IMG 2422
IMG 2426IMG 2429IMG 2430IMG 2433
IMG 2434IMG 2436IMG 2437IMG 2438
IMG 2439IMG 2441IMG 2442IMG 2443
IMG 2444IMG 2445IMG 2447IMG 2451
IMG 2452IMG 2457IMG 2472IMG 2474
IMG 2475IMG 2476IMG 2478IMG 2479
IMG 2481IMG 2482IMG 2483IMG 2484
IMG 2485IMG 2486IMG 2488IMG 2489
IMG 2491IMG 2492IMG 2494IMG 2495
IMG 2496IMG 2498IMG 2499IMG 2500
IMG 2501IMG 2502IMG 2503IMG 2504
IMG 2505IMG 2506IMG 2508IMG 2509
IMG 2510IMG 2511IMG 2512IMG 2513
IMG 2514IMG 2515IMG 2516IMG 2517
IMG 2518IMG 2519IMG 2520IMG 2521
IMG 2522IMG 2523IMG 2524IMG 2525
IMG 2526IMG 2528IMG 2529IMG 2530
IMG 2531IMG 2532IMG 2534IMG 2536
IMG 2537IMG 2541IMG 2542IMG 2543
IMG 2544IMG 2547IMG 2550IMG 2551
IMG 2556IMG 2559IMG 2560 


DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125