Gmina Lubochnia

UCHWAŁA NR LXIV/331/18

RADY GMINY LUBOCHNIA z dnia 11 kwietnia 2018 r.

w sprawie podziału Gminy Lubochnia na stale obwody glosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 12 1-3 i 1 1-13, art. 13 a ustawy z dnia 5 stycznia 201 Ir. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, poz. 130 i poz. 138) oraz art. 13 ust. I ustawy z dnia I I stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Lubochnia na stale obwody glosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Na ustalenia Rady Gminy Lubochnia w sprawie stałych obwodów głosowania wyborcom, liczbie co najmniej 1 5, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubochnia, umieszczenie w BIP i na stronie internetowej Gminy oraz tablicach sołectw gminy Lubochnia.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVII/169/12 Rady Gminy Lubochnia z dnia 31 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Lubochnia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 r, poz. 3727; zm.: Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 3351).

§ 5, Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Łódzkiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Skierniewicach II.

§ 6, Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nr obwodu losowania Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej Komisji Wyborcze
1

Sołectwo Lubochnia, Sołectwo Lubochenek (m. Lubochenek, m. Kierz, m. Rzekietka), Sołectwo Małecz

Zespól Szkolno-Przedszkolny w Lubochni ul. Łódzka Nr 19 wejście od ul. Łódzkiej
2

Sołectwo Brenica, Sołectwo Lubochnia Górki (m. Lubochnia Górki, Chrzemce, m. Jakubów, m. Kruszewiec)

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubochni ul. Łódzka Nr 19 wejście od ul. Zapłotniej
3

Sołectwo Glinnik (m. Glinnik, m, Cygan), Sołectwo Dąbrowa, Sołectwo Marianka, Sołectwo Nowy Glinnik

Publiczna Szkoła Podstawowa w Glinniku Nr 48A
4

Sołectwo Jasień, Sołectwo Kochanów, Sołectwo Nowy Jasień (m. Albertów, Nowy Jasień, m. Szczurek)

Świetlica wiejska w Nowym Jasieniu Nr 9a
5

Sołectwo Dębniak, Sołectwo Tarnowska Wola

Świetlica środowiskowa w Tarnowskiej Woli Nr 5
6

Sołectwo Luboszewy, Sołectwo Nowy Glinnik-Osiedle

Świetlica Nowy Glinnik - Osiedle Nr 3A

7

Sołectwo Henryków, Sołectwo Lubochnia Dworska, Sołectwo Emilianów (m, Emilianów, m. Czółna), Sołectwo Nowy Olszowiec, Sołectwo Olszowiec

Urząd Gminy Lubochnia, w Lubochni Dworskiej ul. Tomaszowska Nr 9 Sala konferencyjna

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 13 ust. I ustawy z dnia Il stycznia 2018 r. o zmianie niektółych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektółych organów publicznych, (Dz. U. poz. 130) Rada Gminy dokona podziału gnłiny na stałe obwody glosowania, oraz ustali ich nunłery, granice oraz siedziby obwodowych konłisji wyborczych ternłinie I miesiąca od dnia podziału gminy na okręgi wyborcze.

Na uchwały rady gminy, w sprawie podziału gminy na obwody wyborcze w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego, w terminie 5 dni od daty podania ich do publicznej wiadomości.

Jeżeli rada gminy nie dokona podziału gminy na stałe obwody glosowania, w wyznaczeniu terminie. podziału dokonuje komisarz wyborczy w terminie 14 dni od dnia upływu tego terminu.

Rada Gminy Lubochnia podziału Gminy na okręgi wyborcze dokonała w dniu 12 marca 2018 wobec tego uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody glosowania należy podjąć w terminie do I l kwietnia 2018 r,

Zgodnie z art. 12 § 1 - 3 w wyborach glosowanie przeprowadza się w stałych i odrębnych obwodach glosowania utworzonych na obszarze gminy. Podziału gminy na stale obwody głosowania dokonuje rada gminy w drodze uchwały, na wniosek wójta.

Stały obwód glosowania powinien obejmować od 500 do 4000 mieszkańców. W przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami obwód może obejmować mniejszą liczbę mieszkańców.

Maiąc na powyższy przepis proponuję utrzymać dotychczasowa liczbę obwodów glosowania tj. 7 obwodów z dotychczasową ich strukturą.

W stosunku do 6 obwodów głosowania zachowana zostanie norma wynikająca z art. 12 3 Kodeksu wyborczego, iż obwód nie powinien obejmować mniej niż 500 i nie więcej niż 4000 mieszkańców.

W przypadku obwodu nr 5 liczba mieszkańców jest mniejsza niż wymóg 500 osób. Jednakże przepis art. 12 Kodeksu wyborczego dopuszcza możliwość odstępstwa od tego wymogu w przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami. Wówczas obwód może obejmować mniejszą liczbę mieszkańców. W przypadku obwodu Nr 5 mamy do czynienia z uzasadnionymi miejscowymi warunkami, bowiem analiza mapy gminy Lubochnia potwierdza, że obwód ten pod względem ukształtowania przestrzeni i położenia jest wyodrębniony i w naturalny sposób oddzielony od najbliższego obwodu, do którego te miejscowości można przyłączyć.

Stosownie do § 11 art. 12 rada gminy, tworząc obwody glosowania, ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, uwzględniając przy tym art. 1 86 S I który stanowi, iż w każdej gminie co najmniej 1/2 lokali obwodowych komisji wyborczych powinna być dostosowana do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Lokale te winny spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie lokali obwodowych komisji -wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 158, poz. 938 z późn. zm.).

Przewodniczący Rad Gminy

mgr inż. Tadeusz Skoneczny

Ściągnij pliki:

DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125