Gmina Lubochnia

Odnawialne źródła energii w Gminie Lubochnia - (etap II)

 

 Gmina Lubochnia reprezentowana przez Wójta Gminy Lubochnia p. Piotra Majchrowskiego i Skarbnik Gminy p. Monikę Kute 12.07.2019 r. podpisała umowę na realizację projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Oś priorytetowa  IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem bezpośrednim projektu jest  zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ogólnej produkcji energii wykorzystywanej na potrzeby gospodarstw domowych w Gminie Lubochnia. Efektem realizacji projektu będzie zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery, co będzie miało wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego. 

Celem pośrednim projektu jest m. in. poprawa jakości powietrza dzięki ograniczeniu niskiej emisji powierzchniowej i ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych i pyłów, spadek zużycia paliw kopalnianych służących produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz przyspieszenie inwestycji poprawiających jakość środowiska naturalnego, w tym głównie związanych z ochroną powietrza.

  

Wartość projektu: 1 202 945,82 zł

 

Wysokość wkładu UE w projekt: 717 621,21 zł.

        

  

 

www.mapadotacji.gov.pl

 


DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125