Gmina Lubochnia

Ogłoszenie Wójta Gminy Lubochnia

o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

 

Zgodnie z regulaminem konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przyjętym Uchwałą Nr LXI/278/10 Rady Gminy Lubochnia z dnia 28 września 2010 r. ogłaszam konsultacje:

 

1. Cel i przedmiot konsultacji:

 - stworzenie płaszczyzny wymiany poglądów, zapewnienie formy dialogu społecznego oraz wzajemnego informowania się i wyrażania opinii na temat projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Lubochnia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

 

2. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

- Rozpoczęcie konsultacji – 23 października 2020 roku

- zakończenie konsultacji – 10 listopada 2020 roku

- termin składania uwag i opinii - do 10 listopada 2020 roku

 

3. Forma i zasięg terytorialny konsultacji:

 - w konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.  U.  z  2020  r. poz. 1057) działające na terenie Gminy Lubochnia, w zakresie określonym w ustawie,

- konsultacje przeprowadza się w formie pisemnego zgłaszania opinii i uwag na formularzu do konsultacji,

- uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać w Urzędzie Gminy w Lubochni ( wrzucić formularz do urny przy wejściu), przesłać za pośrednictwem poczty na adres Urzędu: Urząd Gminy Lubochnia, Lubochnia Dworska, ul. Tomaszowska 9, 97-217 Lubochnia lub emailem: gmina@lubochnia.pl

Ściągnij pliki:

DOSTEPNOSC

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125