Gmina Lubochnia

Ogłoszenie

Wójta Gminy Lubochnia

 z dnia 29 lipca 2020 r.

 

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 650, poz. 723 i poz. 1365 oraz z 2019 r. poz. 37) Wójt Gminy Lubochnia podaje do publicznej wiadomości uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego złożoną w dniu 29 lipca 2020 roku przez Stowarzyszenie Rozwoju Małcza  „Różanecznik” z siedzibą w Małczu Nr 51, 97-217 Lubochnia na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa na terenie Gminy Lubochnia  w roku 2019.

 

Niniejszą ofertę zamieszcza się na okres 7 dni:

1)      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubochnia,

2)      na stronie internetowej Gminy Lubochnia,

3)      na stronie BIP Gminy Lubochnia.

 

Każdy może zgłosić swoje uwagi dotyczące oferty w terminie: od 30 lipca 2020 r. do 7 sierpnia  2020 r. Uwagi należy zgłaszać na formularzu uwag, którego wzór stanowi załącznik do ogłoszenia. Formularz uwag należy złożyć w Urzędzie Gminy Lubochnia pok. nr 21 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Gminy Lubochnia: Urząd Gminy Lubochnia,  Lubochnia Dworska, ul. Tomaszowska 9 , 97-217 Lubochnia (liczy się data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: gmina@lubochnia.pl.

Uwagi, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Ściągnij pliki:

DOSTEPNOSC

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125