Gmina Lubochnia

Ogłoszenie

Wójta Gminy Lubochnia

Z dnia 27 stycznia 2020 roku

 

 

        Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2019r. poz. 688, poz.1570, poz. 2020). Wójt Gminy Lubochnia podaje do publicznej wiadomości uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego złożoną w dniu 23.01.2020 roku przez Stowarzyszenie ‘Step by Step” z siedzibą w Tarnowskiej Woli 5, 97-217 Lubochnia na realizację zadania publicznego z zakresu Art.4 ust.1 pkt 1 pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

       Każdy może zgłosić swoje uwagi dotyczące oferty w terminie: od 27 stycznia do 3 lutego 2019 r. Uwagi należy zgłaszać na formularzu uwag, którego wzór stanowi załącznik do ogłoszenia. Formularz uwag należy złożyć w Urzędzie Gminy Lubochnia pok. nr 21 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Gminy Lubochnia: Urząd Gminy Lubochnia, Lubochnia Dworska, ul. Tomaszowska 9, 97-217 Lubochnia (liczy się data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: gmina@lubochnia.pl Uwagi, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Ściągnij pliki:

DOSTEPNOSC

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125