Gmina Lubochnia

Ogłoszenie Wójta Gminy Lubochnia
 z dnia 21 marca 2017 roku

 

         Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalno¶ci pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z póĽn. zm.) Wójt Gminy Lubochnia podaje do publicznej wiadomo¶ci uproszczon± ofertę złożon± w dniu 13 marca 2017 roku przez Lubocheńskie Stowarzyszenie Bezrobotnych i TrzeĽwiej±cych AA „ODNOWA”
z siedzib± w Lubochni Dworskiej, ul. Tomaszowska 13, 97-217 Lubochnia na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w Gminie Lubochnia w roku 2017.

 

Ofertę zamieszcza się na okres 7 dni:

a.         na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubochnia,

b.         na stronie internetowej Gminy Lubochnia,

c.         na stronie BIP Gminy Lubochnia.

 

Każdy może zgłosić swoje uwagi dotycz±ce oferty w terminie:
od 22marca do 28marca 2017 roku

na formularzu uwag w Urzędzie Gminy w Lubochni pok. nr 21 lub przesłać za po¶rednictwem poczty na adres Urzędu, (liczy się data wpływu do urzędu).

 

*Uwagi, które wpłyn± po terminie nie będ± rozpatrywane.

Ściągnij pliki:

Bież±ce informacje z Gminy LubochniaInwestycje w Gminie LubochniaSystem Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125