Gmina Lubochnia

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 650, poz. 723 i poz. 1365 oraz z 2019 r. poz. 37) Wójt Gminy Lubochnia podaje do publicznej wiadomości uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego złożoną w dniu 17.09.2019 roku przez Stowarzyszenie ‘Step by Step” z siedzibą w Tarnowskiej Woli 5, 97-217 Lubochnia na realizację zadania publicznego z zakresu Art.4 ust.1 pkt 16 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Niniejszą ofertę zamieszcza się na okres 7 dni

Każdy może zgłosić swoje uwagi dotyczące oferty w terminie: od 20 września 2019 r. do 27 września 2019 r. Uwagi należy zgłaszać na formularzu uwag, którego wzór stanowi załącznik do ogłoszenia. Formularz uwag należy złożyć w Urzędzie Gminy Lubochnia pok. nr 21 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Gminy Lubochnia: Urząd Gminy Lubochnia, Lubochnia Dworska, ul. Tomaszowska 9, 97-217 Lubochnia (liczy się data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres: gmina@lubochnia.pl Uwagi, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Ściągnij pliki:

DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125