Gmina Lubochnia

Ogłoszenie Wójta Gminy Lubochnia o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Zgodnie z regulaminem konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przyjętym Uchwałą Nr LXI/278/10 Rady Gminy Lubochnia z dnia 28 września 2010 r. ogłaszam konsultacje:

1. Cel i przedmiot konsultacji

  • Stworzenie płaszczyzny wymiany poglądów, zapewnienie formy dialogu społecznego oraz wzajemnego informowania się i wyrażania opinii na temat projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Lubochnia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.

2. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: 

  • Rozpoczęcie  konsultacji – 31 października 2018 roku
  • Zakończenie konsultacji - 16 listopada 2018 roku  
  • Termin składania uwag i opinii - do 16 listopada 2018 roku 

 3. Forma i zasięg terytorialny konsultacji:

  • W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie /Dz.U. z 2018r. poz. 450 ze zm./ działające na terenie Gminy Lubochnia,  w zakresie określonym w ustawie,
  • Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnego zgłaszania opinii i uwag na formularzu do konsultacji, 
  • Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać w Urzędzie Gminy w Lubochni pok. Nr 21 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Urzędu: Urząd Gminy Lubochnia, Lubochnia Dworska, ul. Tomaszowska 9, 97-217 Lubochnia.
Ściągnij pliki:

DOSTEPNOSC

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125