Gmina Lubochnia

Ogłoszenia o naborze wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Lubochnia w roku 2019

Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2018 r. poz. 1263 ze zm.) oraz art. 221 ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), w związku z Uchwałą Nr L/252/17 Rady Gminy Lubochnia z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Lubochnia, zarządzam co następuje:

§ l. Ogłaszam nabór wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu na terenie Gminy Lubochnia w roku 2019.
§ 2. Ogłoszenie o naborze wniosków określa załącznik nr l do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Ściągnij pliki:

DOSTEPNOSC

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125