Gmina Lubochnia

Uprzejmie informuję, iż Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza Konkurs o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Termin naboru wniosków planowany jest od 29.12.2017 r. do 19.01.2018 r.

W zawiązku z powyższym, Wójt Gminy Lubochnia informuje o możliwości ubiegania się o dofinansowanie na budowę instalacji odnawialnych źródeł energii (tj. fotowoltaika, gruntowe pompy ciepła) przez użytkowników indywidualnych w partnerstwie z Gminą Lubochnia. W przypadku instalacji gruntowych pomp ciepła koszt wykonania robót w zakresie odwiertów Właściciel  pokrywa we własnym zakresie.

W związku z tym iż energia z OZE może być wykorzystywana tylko i wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego to w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej w budynku mieszkalnym  w którym będzie zainstalowana instalacja OZE Właściciel będzie zobowiązany wykonać oddzielne przyłącza energetyczne dla w/w działalności.

Gmina Lubochnia planuje ubiegać się o dofinansowanie z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej, projektu związanego z montażem instalacji odnawialnych źródeł energii. W ramach działania dotacja wyniesie ok 74% kosztów netto. Podatek VAT będzie pokryty przez Gminę Lubochnia.

Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w projekcje do składania ,,Deklaracji Uczestnictwa” w sekretariacie Urzędu Gminy do dnia  3.11.2017 do godz. 15.00.

Całkowita wartość projektu nie może przekroczyć 1, 5 mln zł (wartość brutto). Liczy się kolejność zgłoszeń. W przypadku zainteresowania przekraczającego próg w/w kwoty powstanie lista rezerwowa.

Po zebraniu zgłoszeń osób chętnych do wspólnej realizacji projektu, podjęte zostaną kroki w kierunku złożenia wniosku, opracowania dokumentacji projektowej i wyłonienia wykonawcy instalacji. Wszystkie te zadania Gmina Lubochnia wykona we własnym zakresie.

Deklaracja uczestnictwa stanowi załącznik do ogłoszenia.

W deklaracjach uczestnictwa należy wypełnić wszystkie puste pola wraz z wyliczeniem kosztów instalacji OZE.

Deklaracje uczestnictwa należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Lubochnia – I piętro pokój nr 20.

Nie kompletnie wypełnione deklaracje uczestnictwa  nie będą podlegały rozpatrzeniu

Ściągnij pliki:

DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125