Gmina Lubochnia

Odnawialne źródła energii w Gminie Lubochniagreen energy 1

Z radością informujemy, że Gmina Lubochnia po raz kolejny znalazła się na liście projektów wybranych do dofinansowania złożonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Tym razem jest to projekt pn. Odnawialne źródła energii w Gminie Lubochnia.

Wartość zadania ogółem to kwota 2.308.139,090 zł. Wysokość dofinansowania to kwota 1.476.950,96 zł.

W konkursie dla naboru Nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/16 w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 złożono ponad 250 wniosków, z których ocenę formalną przeszło tylko 96 projektów. Ostatecznie w naszym województwie dofinansowanie otrzymają 84 projekty, w tym projekt naszej gminy, który uplasował się na bardzo wysokiej 8 pozycji.  

Należy podkreślić, że Gmina Lubochnia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 otrzymała już dofinansowanie do innych wielkich projektów takich jak:

 1. Zakup wozu strażackiego dla OSP w Lubochni – wartość zadania ogółem 951.257,40 zł, wysokość dofinansowania 685.835,70 zł.
 2. Gmina Lubochnia Centrum Tradycji Kulinarnych – wartość zadania ogółem 9.820.190,15 zł, wysokość dofinansowania 5.732.058,07 zł
  W ramach tego zadania realizowane będą:
  - przebudowa i rozbudowa Domu Ludowego w m. Małecz, 
  zagospodarowanie terenu parku w Lubochni wraz z niezbędną infrastrukturą oraz małą architekturą,
   - zagospodarowanie przestrzeni publicznej i ciągu pieszego wraz z remontem istniejącego chodnika, rozmieszczeniem małej architektury     i budową wiaty na cele turystyczne w Lubochni
 3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gminie Lubochnia tj. budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubochni i budynku Publicznego Gimnazjum w Lubochni - wartość zadania ogółem 3.044.179,24 zł, wysokość dofinansowania 2.050.980,61 zł
 4. Budowa Przedszkola w Lubochni wartość zadania ogółem 8.336.071,52 zł, wysokość dofinansowania 4.557.305,00 zł

Jednocześnie informujemy, że Zarząd Województwa Łódzkiego ponownie ogłosił Konkurs dla naboru nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/16 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Termin naboru wniosków planowany jest od 2017-12-29 do 2018-01-19.
Gmina Lubochnia zamierza ponownie składać wniosek i ubiegać się o dofinansowanie na kolejny projekt z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Następne informacje dotyczące nowego projektu będziemy na bieżąco umieszczać na stronie internetowej Gminy Lubochnia.


DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125