Gmina Lubochnia

Zapraszamy do udziału w III Spalskim Konkursie Fotograficznym

spalski konkurs foto 2018

Regulamin konkursu fotograficznego dla amatorów III Spalski Konkurs Fotograficzny 2018

§ 1 Organizator

1. Urząd Gminy Inowłódz w Inowłodzu ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz.
2. Lokalna Organizacja Turystyczna w Spale z siedzibą w Spale ul. Nadpiliczna 3, 97-215 Inowłódz KRS 0000213137.

§ 2 Cel konkursu

Celem konkursu jest uwrażliwienie na piękno przyrody i otaczającego nas świata oraz dostrzeganie niezwykłych detali przyrody, które powstały w sposób naturalny, jak również ukazujących negatywny wpływ ingerencji człowieka lub zostały stworzone przez działalność człowieka.
Ponadto celem konkursu jest rozwijanie wśród młodzieży umiejętności obserwacji przyrody i otaczającej nas rzeczywistości, jej dokumentowania, interpretacji oraz opisu, a także kształtowanie świadomości ekologicznej uczestników.

§ 3 Przedmiot konkursu

1. Przedmiotem konkursu jest autorska fotografia.
2. Zdjęcia powinny zostać zrobione na obszarze Gminy Inowłódz, szczególnie ze wskazaniem na Spałę i okolicę, na terenach parków krajobrazowych, rezerwatów, obszarów Natura 2000, lasów, terenów nadpiliczych i miejscowości w Gminie Inowłódz, w okresie 01.09.2017 do 31.08.2018.
3. Konkurs ogranicza się do 3-ech kategorii tematycznych:
I. Portret i fotografia Gminy Inowłódz „PN”- zabytki architektury, skanseny, obiekty militarne, obiekty przemysłowe, fabryki, architektura inżynieryjna w otoczeniu przyrody
II. Przyroda i natura Gminy Inowłódz „PF”- parki krajobrazowe, puszcza, meandry rzek, szlaki wodne, tereny naturalne, fauna i flora.
III. Spała – miejsce magiczne „PS”- Spała, zabytki architektury, architektura inżynieryjna, inne obiekty w otoczeniu przyrody, a także sama przyroda.

§ 4 Uczestnicy konkursu

1. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży, bez względu na miejsce zamieszkania w Polsce.
2. W konkursie mogą wziąć udział dzieci szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, które nie ukończyły 18-go roku życia, w chwili zakończenia terminu przyjmowania prac do konkursu.
3. Dla biorących udział w konkursie dzieci wymagana jest zgoda i podpis rodziców albo opiekunów, który należy złożyć na karcie zgłoszenia.
4. Konkurs zorganizowany jest dla 2-óch grup wiekowych uczestników, w każdej z 3-tech kategorii tematycznych:
a. dzieci w wieku do lat 15-u;
b. młodzież od 15-u do 18-u lat.

§ 5 Zasady udziału w konkursie

1. Udział w konkursie jest dobrowolny.
2. Fotografie powinny posiadać 1 autora i powinny być wykonane własnym sprzętem fotograficznym Uczestnika.
3. Zdjęcia powinny być wykonane samodzielnie przez Uczestnika konkursu.
4. Jedna osoba może zgłosić na konkurs maksymalnie 2 fotografie, w każdej kategorii tematycznej i właściwej kategorii wiekowej.
5. Zdjęcia konkursowe należy przesłać lub dostarczyć w wersji cyfrowej na nośniku CD (DVD), w wersji cyfrowej w formacie „jpg”, w najlepszej jakości kompresji i rozmiarze nie większym niż 10 MB, lecz nie mniejszym niż 3000 px na dłuższym boku. Zdjęcia zgłaszane do Konkursu winny zawierać nazwę z użyciem 8 (ośmiu) znaków, przy czym pierwszymi dwoma znakami muszą być duże litery symbolizująca kategorię (PN, PF, PS), do której zdjęcie zostaje zgłoszone, a następne 2 (dwie cyfry) oznaczające wiek Uczestnika (ilość lat skończoną w momencie składania prac konkursowych) i pseudonim autora składający się z 4 (czterech) znaków stanowiących dowolną kombinację dużych liter i cyfr. Jako pierwsze dwie litery nazwy zdjęcia należy odpowiednio wstawić: PN - kategoria Gmina – portret, PF - kategoria Gmina – przyrodnicze,
PS – kategoria Spała.
Do prac prosimy załączyć dane autora w zamkniętej kopercie, opisanej jak zdjęcia i zawierającej dane Uczestnika konkursu (nazwisko i imię, adres, telefon, e-mail, datę urodzenia).
Przykład: PN14JAJA – kategoria Gmina – Portret, autor lat 14-cie, Jakub Jasiński.
6. W przypadku zgłoszenia do Konkursu kilku identycznych zdjęć przez tego samego Uczestnika lub kilku autorów, Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia identycznych zdjęć, które zostały zgłoszone.
a. Zabronione jest składanie prac sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami - takie zgłoszenia nie będą brały udziału w Konkursie. O tym, że praca narusza powyższe zasady decyduje ocena Organizatora.
b. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane i nie wygrały żadnego innego Konkursu Fotograficznego.
c. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęć, które nie spełniają warunków Konkursu.
7. Zdjęcia zgłaszane do Konkursu mogą zostać poddane obróbce cyfrowej odpowiadającej zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru, wypalaniu itp. Zmiany polegające na fotomontażu oraz manipulacji cyfrowej są niedopuszczalne. Uczestnik winien posiadać zgodę osób widniejących na przesłanych fotografiach na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu oraz w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, także podawanych do publicznej wiadomości na portalach internetowych, w wydawnictwach Organizatora, oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.
Organizator może zwrócić się do Uczestnika konkursu o przedstawienie surowej wersji zgłoszonego do Konkursu zdjęcia (zdjęcie z aparatu fotograficznego, nie poddane żadnej obróbce komputerowej), w celu określenia jakim zmianom poddano dane zdjęcie i czy jest ono zgodne z Regulaminem Konkursu.
8. Miejsce złożenia prac: Sekretariat Urzędu Gminy Inowłódz, ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz lub na jeden z adresów mailowych : technocer@wp.pl lub gmina@inowlodz.pl
Obowiązuje osobiste złożenie prac, przesyłką pocztową poleconą lub za pośrednictwem poczty mailowej na jeden z powyższych adresów. Materiały należy oznaczyć napisem: III Spalski Konkurs Fotograficzny 2018.
9. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie
danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Urzędu Gminy w Inowłodzu i Lokalnej Organizacji Turystycznej w Spale.
10. Organizatorzy nie odsyłają zgłoszonych prac.

§ 6 Czas i miejsce trwania konkursu

1. Konkurs organizowany jest na terytorium Gminy Inowłódz.
2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 30 maja 2018 roku i trwa do 31 sierpnia 2018 r. włącznie. Okres ten obejmuje czas w jakim powinny być dostarczone prace konkursowe.
3. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w dniach 15-30 września 2018 r. Nagrodzone prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w dniach 01- 30.10.2018 r. w salach Gminnego Centrum Kultury w Zamku w Inowłodzu, gdzie w ramach wystawy zostanie wyłoniony zwycięzca publiczności.
4. Wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu Konkursu drogą mailową lub telefonicznie wraz z podaniem miejsca i terminu publicznego ogłoszenia wyników konkursu i rozdania nagród zwycięzcom.

§ 7 Ocena fotografii biorących udział w konkursie

1. Jury powołane przez Organizatora w składzie wybranym i ogłoszonym przez organizatorów Konkursu oceni laureatów Konkursu, którzy przesłali najciekawsze prace fotograficzne. Skład jury będzie ogłoszony do dnia 15.09.2018 roku i zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Inowłodzu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany składu jury w trakcie trwania Konkursu.
2. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Inowłodzu co najmniej 7 dni przed publicznym rozdaniem nagród (§ 6 p. 4).
3. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne

§ 8 Nagrody w konkursie

1. Nagrody przewidziane w Konkursie to:
Portret i fotografia Gminy Inowłódz „PN”
I nagroda w grupie dzieci do lat 15-u ………….…..….….. o wartości 300,00 zł
II nagroda w grupie dzieci do lat 15-u …………..….……. o wartości 200,00 zł
III nagroda w grupie dzieci do lat 15-u ………….….……. o wartości 100,00 zł
I nagroda w grupie młodzieży 15-18 lat ………………….. o wartości 300,00 zł
II nagroda w grupie młodzieży 15-18 lat …………...……. o wartości 200,00 zł
III nagroda w grupie młodzieży 15-18 lat ……..…………. o wartości 100,00 zł
Przyroda i natura Gminy Inowłódz „PF”
I nagroda w grupie dzieci do lat 15-u …………..…..….…. o wartości 300,00 zł
II nagroda w grupie dzieci do lat 15-u ……………..….…. o wartości 200,00 zł
III nagroda w grupie dzieci do lat 15-u …….………….…. o wartości 100,00 zł
I nagroda w grupie młodzieży 15-18 lat ……..…..…….…. o wartości 300,00 zł
II nagroda w grupie młodzieży 15-18 lat ……..….………. o wartości 200,00 zł
III nagroda w grupie młodzieży 15-18 lat ……………..…. o wartości 100,00 zł
Spała – miejsce magiczne „PS”
I nagroda w grupie dzieci do lat 15-u …………..…..….…. o wartości 300,00 zł
II nagroda w grupie dzieci do lat 15-u ……………..….…. o wartości 200,00 zł
III nagroda w grupie dzieci do lat 15-u …….………….…. o wartości 100,00 zł
I nagroda w grupie młodzieży 15-18 lat ……..…..…….…. o wartości 300,00 zł
II nagroda w grupie młodzieży 15-18 lat ……..….………. o wartości 200,00 zł
III nagroda w grupie młodzieży 15-18 lat ……………..…. o wartości 100,00 zł
2. Organizator przewiduje nagrody w postaci nagród rzeczowych.
3. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach w terminie 7 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia Konkursu, na adres e-mail lub telefonicznie.
4. Nagroda publiczności zostanie wyłoniona w drodze głosowania przez Odwiedzających wystawę do dnia 06.10.2018 roku. Każdy ze zwiedzających może oddać jeden głos. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia głosów, co do których istnieje podejrzenie, że zostały oddane w wyniku oszustwa.

§ 9 Odpowiedzialność organizatora

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami albo będzie opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia i ludzi zwierząt. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Użytkownika wymogów określonych w zdaniu poprzednim.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu oraz Uczestnika Głosowania.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
4. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do producenta nagrody lub sprzedawcy.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.spala.pl, www.inowlodz.pl i www.lotspala.pl .
2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie.
3. Przesyłając zgłoszenie do Konkursu mailowo, Uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa.
4. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych Organizatora. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu w tym wykonania zobowiązań Organizatora wobec Uczestników oraz w celu wysyłania informacji handlowych i marketingowych środkami komunikacji elektronicznej. Informacje dotyczące Uczestników mogą być przekazane do Urzędu Skarbowego, kurierowi oraz innym uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków w zakresie ich poprawiania lub żądania usunięcia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania nagrody w Konkursie.
5. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym
Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane zostaną automatycznie
wykluczone z udziału w Konkursie.


DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125