Gmina Lubochnia

Zapraszamy do udzia逝 w III Spalskim Konkursie Fotograficznym

spalski konkurs foto 2018

Regulamin konkursu fotograficznego dla amatorów III Spalski Konkurs Fotograficzny 2018

§ 1 Organizator

1. Urz康 Gminy Inowódz w Inow這dzu ul. Spalska 2, 97-215 Inowódz.
2. Lokalna Organizacja Turystyczna w Spale z siedzib w Spale ul. Nadpiliczna 3, 97-215 Inowódz KRS 0000213137.

§ 2 Cel konkursu

Celem konkursu jest uwra磧iwienie na pi瘯no przyrody i otaczaj帷ego nas 鈍iata oraz dostrzeganie niezwyk造ch detali przyrody, które powsta造 w sposób naturalny, jak równie ukazuj帷ych negatywny wp造w ingerencji cz這wieka lub zosta造 stworzone przez dzia豉lno嗆 cz這wieka.
Ponadto celem konkursu jest rozwijanie w鈔ód m這dzie篡 umiej皻no軼i obserwacji przyrody i otaczaj帷ej nas rzeczywisto軼i, jej dokumentowania, interpretacji oraz opisu, a tak瞠 kszta速owanie 鈍iadomo軼i ekologicznej uczestników.

§ 3 Przedmiot konkursu

1. Przedmiotem konkursu jest autorska fotografia.
2. Zdj璚ia powinny zosta zrobione na obszarze Gminy Inowódz, szczególnie ze wskazaniem na Spa喚 i okolic, na terenach parków krajobrazowych, rezerwatów, obszarów Natura 2000, lasów, terenów nadpiliczych i miejscowo軼i w Gminie Inowódz, w okresie 01.09.2017 do 31.08.2018.
3. Konkurs ogranicza si do 3-ech kategorii tematycznych:
I. Portret i fotografia Gminy Inowódz „PN”- zabytki architektury, skanseny, obiekty militarne, obiekty przemys這we, fabryki, architektura in篡nieryjna w otoczeniu przyrody
II. Przyroda i natura Gminy Inowódz „PF”- parki krajobrazowe, puszcza, meandry rzek, szlaki wodne, tereny naturalne, fauna i flora.
III. Spa豉 – miejsce magiczne „PS”- Spa豉, zabytki architektury, architektura in篡nieryjna, inne obiekty w otoczeniu przyrody, a tak瞠 sama przyroda.

§ 4 Uczestnicy konkursu

1. Konkurs jest skierowany do dzieci i m這dzie篡, bez wzgl璠u na miejsce zamieszkania w Polsce.
2. W konkursie mog wzi望 udzia dzieci szkó podstawowych, gimnazjalnych i 鈔ednich, które nie uko鎍zy造 18-go roku 篡cia, w chwili zako鎍zenia terminu przyjmowania prac do konkursu.
3. Dla bior帷ych udzia w konkursie dzieci wymagana jest zgoda i podpis rodziców albo opiekunów, który nale篡 z這篡 na karcie zg這szenia.
4. Konkurs zorganizowany jest dla 2-óch grup wiekowych uczestników, w ka盥ej z 3-tech kategorii tematycznych:
a. dzieci w wieku do lat 15-u;
b. m這dzie od 15-u do 18-u lat.

§ 5 Zasady udzia逝 w konkursie

1. Udzia w konkursie jest dobrowolny.
2. Fotografie powinny posiada 1 autora i powinny by wykonane w豉snym sprz皻em fotograficznym Uczestnika.
3. Zdj璚ia powinny by wykonane samodzielnie przez Uczestnika konkursu.
4. Jedna osoba mo瞠 zg這si na konkurs maksymalnie 2 fotografie, w ka盥ej kategorii tematycznej i w豉軼iwej kategorii wiekowej.
5. Zdj璚ia konkursowe nale篡 przes豉 lub dostarczy w wersji cyfrowej na no郾iku CD (DVD), w wersji cyfrowej w formacie „jpg”, w najlepszej jako軼i kompresji i rozmiarze nie wi瘯szym ni 10 MB, lecz nie mniejszym ni 3000 px na d逝窺zym boku. Zdj璚ia zg豉szane do Konkursu winny zawiera nazw z u篡ciem 8 (o鄉iu) znaków, przy czym pierwszymi dwoma znakami musz by du瞠 litery symbolizuj帷a kategori (PN, PF, PS), do której zdj璚ie zostaje zg這szone, a nast瘼ne 2 (dwie cyfry) oznaczaj帷e wiek Uczestnika (ilo嗆 lat sko鎍zon w momencie sk豉dania prac konkursowych) i pseudonim autora sk豉daj帷y si z 4 (czterech) znaków stanowi帷ych dowoln kombinacj du篡ch liter i cyfr. Jako pierwsze dwie litery nazwy zdj璚ia nale篡 odpowiednio wstawi: PN - kategoria Gmina – portret, PF - kategoria Gmina – przyrodnicze,
PS – kategoria Spa豉.
Do prac prosimy za陰czy dane autora w zamkni皻ej kopercie, opisanej jak zdj璚ia i zawieraj帷ej dane Uczestnika konkursu (nazwisko i imi, adres, telefon, e-mail, dat urodzenia).
Przyk豉d: PN14JAJA – kategoria Gmina – Portret, autor lat 14-cie, Jakub Jasi雟ki.
6. W przypadku zg這szenia do Konkursu kilku identycznych zdj耩 przez tego samego Uczestnika lub kilku autorów, Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyj璚ia identycznych zdj耩, które zosta造 zg這szone.
a. Zabronione jest sk豉danie prac sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami - takie zg這szenia nie b璠 bra造 udzia逝 w Konkursie. O tym, 瞠 praca narusza powy窺ze zasady decyduje ocena Organizatora.
b. W Konkursie mog bra udzia jedynie te prace, które nie zosta造 nigdzie opublikowane i nie wygra造 瘸dnego innego Konkursu Fotograficznego.
c. Organizator zastrzega sobie prawo do usuni璚ia zdj耩, które nie spe軟iaj warunków Konkursu.
7. Zdj璚ia zg豉szane do Konkursu mog zosta poddane obróbce cyfrowej odpowiadaj帷ej zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegaj帷ych na rozja郾ianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru, wypalaniu itp. Zmiany polegaj帷e na fotomonta簑 oraz manipulacji cyfrowej s niedopuszczalne. Uczestnik winien posiada zgod osób widniej帷ych na przes豉nych fotografiach na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu oraz w materia豉ch promocyjnych zwi您anych z Konkursem, tak瞠 podawanych do publicznej wiadomo軼i na portalach internetowych, w wydawnictwach Organizatora, oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.
Organizator mo瞠 zwróci si do Uczestnika konkursu o przedstawienie surowej wersji zg這szonego do Konkursu zdj璚ia (zdj璚ie z aparatu fotograficznego, nie poddane 瘸dnej obróbce komputerowej), w celu okre郵enia jakim zmianom poddano dane zdj璚ie i czy jest ono zgodne z Regulaminem Konkursu.
8. Miejsce z這瞠nia prac: Sekretariat Urz璠u Gminy Inowódz, ul. Spalska 2, 97-215 Inowódz lub na jeden z adresów mailowych : technocer@wp.pl lub gmina@inowlodz.pl
Obowi您uje osobiste z這瞠nie prac, przesy趾 pocztow polecon lub za po鈔ednictwem poczty mailowej na jeden z powy窺zych adresów. Materia造 nale篡 oznaczy napisem: III Spalski Konkurs Fotograficzny 2018.
9. Zg這szenie prac na konkurs uwa瘸ne b璠zie za uznanie warunków regulaminu, wyra瞠nie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustaw z dnia 28.08.1997 o ochronie
danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz przeniesienie praw autorskich w ca這軼i na rzecz Urz璠u Gminy w Inow這dzu i Lokalnej Organizacji Turystycznej w Spale.
10. Organizatorzy nie odsy豉j zg這szonych prac.

§ 6 Czas i miejsce trwania konkursu

1. Konkurs organizowany jest na terytorium Gminy Inowódz.
2. Konkurs rozpoczyna si w dniu 30 maja 2018 roku i trwa do 31 sierpnia 2018 r. w陰cznie. Okres ten obejmuje czas w jakim powinny by dostarczone prace konkursowe.
3. Rozstrzygni璚ie konkursu i ocena prac nast徙i w dniach 15-30 wrze郾ia 2018 r. Nagrodzone prace b璠 prezentowane na wystawie pokonkursowej w dniach 01- 30.10.2018 r. w salach Gminnego Centrum Kultury w Zamku w Inow這dzu, gdzie w ramach wystawy zostanie wy這niony zwyci瞛ca publiczno軼i.
4. Wszyscy uczestnicy zostan powiadomieni o rozstrzygni璚iu Konkursu drog mailow lub telefonicznie wraz z podaniem miejsca i terminu publicznego og這szenia wyników konkursu i rozdania nagród zwyci瞛com.

§ 7 Ocena fotografii bior帷ych udzia w konkursie

1. Jury powo豉ne przez Organizatora w sk豉dzie wybranym i og這szonym przez organizatorów Konkursu oceni laureatów Konkursu, którzy przes豉li najciekawsze prace fotograficzne. Sk豉d jury b璠zie og這szony do dnia 15.09.2018 roku i zamieszczone na stronie internetowej Urz璠u Gminy w Inow這dzu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sk豉du jury w trakcie trwania Konkursu.
2. Wyniki Konkursu zostan podane do publicznej wiadomo軼i zamieszczone na stronie internetowej Urz璠u Gminy w Inow這dzu co najmniej 7 dni przed publicznym rozdaniem nagród (§ 6 p. 4).
3. Decyzje Jury Konkursu s ostateczne

§ 8 Nagrody w konkursie

1. Nagrody przewidziane w Konkursie to:
Portret i fotografia Gminy Inowódz „PN”
I nagroda w grupie dzieci do lat 15-u ………….…..….….. o warto軼i 300,00 z
II nagroda w grupie dzieci do lat 15-u …………..….……. o warto軼i 200,00 z
III nagroda w grupie dzieci do lat 15-u ………….….……. o warto軼i 100,00 z
I nagroda w grupie m這dzie篡 15-18 lat ………………….. o warto軼i 300,00 z
II nagroda w grupie m這dzie篡 15-18 lat …………...……. o warto軼i 200,00 z
III nagroda w grupie m這dzie篡 15-18 lat ……..…………. o warto軼i 100,00 z
Przyroda i natura Gminy Inowódz „PF”
I nagroda w grupie dzieci do lat 15-u …………..…..….…. o warto軼i 300,00 z
II nagroda w grupie dzieci do lat 15-u ……………..….…. o warto軼i 200,00 z
III nagroda w grupie dzieci do lat 15-u …….………….…. o warto軼i 100,00 z
I nagroda w grupie m這dzie篡 15-18 lat ……..…..…….…. o warto軼i 300,00 z
II nagroda w grupie m這dzie篡 15-18 lat ……..….………. o warto軼i 200,00 z
III nagroda w grupie m這dzie篡 15-18 lat ……………..…. o warto軼i 100,00 z
Spa豉 – miejsce magiczne „PS”
I nagroda w grupie dzieci do lat 15-u …………..…..….…. o warto軼i 300,00 z
II nagroda w grupie dzieci do lat 15-u ……………..….…. o warto軼i 200,00 z
III nagroda w grupie dzieci do lat 15-u …….………….…. o warto軼i 100,00 z
I nagroda w grupie m這dzie篡 15-18 lat ……..…..…….…. o warto軼i 300,00 z
II nagroda w grupie m這dzie篡 15-18 lat ……..….………. o warto軼i 200,00 z
III nagroda w grupie m這dzie篡 15-18 lat ……………..…. o warto軼i 100,00 z
2. Organizator przewiduje nagrody w postaci nagród rzeczowych.
3. Laureaci zostan powiadomieni o przyznanych nagrodach w terminie 7 dni roboczych od daty rozstrzygni璚ia Konkursu, na adres e-mail lub telefonicznie.
4. Nagroda publiczno軼i zostanie wy這niona w drodze g這sowania przez Odwiedzaj帷ych wystaw do dnia 06.10.2018 roku. Ka盥y ze zwiedzaj帷ych mo瞠 odda jeden g這s. Organizator zastrzega sobie prawo do usuni璚ia g這sów, co do których istnieje podejrzenie, 瞠 zosta造 oddane w wyniku oszustwa.

§ 9 Odpowiedzialno嗆 organizatora

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowie niniejszego Regulaminu, w szczególno軼i je瞠li tre嗆 Zg這szenia b璠zie sprzeczna z prawem, b璠zie narusza prawa osób trzecich, b璠zie sprzeczna z dobrymi obyczajami albo b璠zie opisywa sytuacje lub zdarzenia, które mog powodowa zagro瞠nie dla zdrowia lub 篡cia i ludzi zwierz徠. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszcze z tytu逝 wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w zwi您ku z niespe軟ieniem przez danego U篡tkownika wymogów okre郵onych w zdaniu poprzednim.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za niemo積o嗆 odbioru nagrody z przyczyn le膨cych po stronie Uczestnika Konkursu oraz Uczestnika G這sowania.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i za opó幡ienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikaj帷e z przyczyn niezale積ych od niego.
4. Nagrody w Konkursie nie mo積a zamieni na inn nagrod, ani na ekwiwalent pieni篹ny. Organizator nie ponosi odpowiedzialno軼i z tytu逝 r瘯ojmi za wady nagród ani nie udziela gwarancji jej jako軼i. Wszelkie reklamacje dotycz帷e nagrody nale篡 zg豉sza do producenta nagrody lub sprzedawcy.

§ 10 Postanowienia ko鎍owe

1. Regulamin niniejszego konkursu dost瘼ny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.spala.pl, www.inowlodz.pl i www.lotspala.pl .
2. Uczestnikom nie przys逝guje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie.
3. Przesy豉j帷 zg這szenie do Konkursu mailowo, Uczestnik potwierdza, i akceptuje niniejszy Regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa.
4. Uczestnik Konkursu poprzez udzia w Konkursie wyra瘸 zgod na przetwarzanie jego danych osobowych w celu zwi您anym z realizacj Konkursu i celach marketingowych Organizatora. Dane osobowe przetwarzane s w celu przeprowadzenia Konkursu w tym wykonania zobowi您a Organizatora wobec Uczestników oraz w celu wysy豉nia informacji handlowych i marketingowych 鈔odkami komunikacji elektronicznej. Informacje dotycz帷e Uczestników mog by przekazane do Urz璠u Skarbowego, kurierowi oraz innym uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Uczestnicy Konkursu maj prawo wgl康u do podanych danych osobowych oraz prawo zg豉szania wniosków w zakresie ich poprawiania lub 膨dania usuni璚ia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezb璠ne w celu otrzymania nagrody w Konkursie.
5. Osoby, które nie spe軟iaj któregokolwiek z wymogów okre郵onych w niniejszym
Regulaminie lub umieszcz nieprawdziwe informacje lub dane zostan automatycznie
wykluczone z udzia逝 w Konkursie.


DOSTEPNOSC

Bie膨ce informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagro瞠 Bezpiecze雟twaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125