Gmina Lubochnia

„GOSPODARKA NISKOEMISYJNA – WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA

 W GMINIE LUBOCHNIA (etap II)”

Gmina Lubochnia reprezentowana przez Wójta Gminy Lubochni p. Piotra Majchrowskiego i Skarbnik Gminy p. Monikę Kute w dniu 28.01.2021r. podpisała umowę na realizację projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Oś priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w Gminie Lubochnia poprzez wymianę niskosprawnych i nieekologocznych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła bardziej ekologiczne. Główny cel projektu ma doprowadzić do redukcji zanieczyszczeń o 515,41(t równow. CO2/rok). Grupą docelową projektu są bezpośrednio mieszkańcy Gminy Lubochnia (87 gospodarstw domowych), oraz osoby korzystające z obiektu użyteczności publicznej – Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubochni, a pośredni również wszyscy mieszkańcy Gminy Lubochnia jak i terenów pobliskich woj. łódzkiego.

Celem pośrednim jest poprawa jakości powietrza, spadek zużycia paliw kopalnianych służących produkcji energii cieplnej, przyśpieszenie inwestycji poprawiających jakość środowiska naturalnego, poprawa warunków życia mieszkańców regionu, zmniejszenie obciążenia budżetów gospodarstw domowych, wzrost atrakcyjności turystycznej gminy, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu i zwiększenie odporności lokalnych systemów energetycznych na zagrożenia wynikające z tych zmian.

Zakres rzeczowy projektu przewiduje wymianę źródeł ciepła, infrastruktury służącej do wytwarzania energii cieplnej z wykorzystaniem kotłów: na pellet (18 szt.), gaz ziemny (11 szt.), gaz płynny (50 szt.) oraz powietrznych pomp ciepła (8 szt.) w budynkach jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Lubochnia oraz pompy ciepła (1 szt.) w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubochni.

Wartość projektu: 5 545 987,02 zł

Wysokość wkładu UE w projekcie: 3 914 610,40 zł

 

 


DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125