Gmina Lubochnia

Gmina Lubochnia realizuje projekt pn.:

„BUDOWA PRZEDSZKOLA W LUBOCHNI”

 Opis projektu

       Cel bezpośredni projektu zwiększenie dostępności do infrastruktury edukacji przedszkolnej poprzez budowę przedszkola w Lubochni wraz zakupem wyposażenia i pomocy dydaktycznych. Realizacja projektu przyczyni się do wyrównania szans edukacyjnych na najwcześniejszym etapie nauczania dla wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz sprzyjać będzie upowszechnianiu wychowania przedszkolnego na obszarach wiejskich w regionie łódzkim. Projekt wpłynie na realizację zajęć edukacyjnych na wysokim poziomie kształcenia, których ze względów organizacyjnych i technicznych nie można było dotychczas realizować.

       Cel pośredni projektu – wzrost potencjału infrastruktury edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w zakresie poprawy dostępności do infrastruktury usług społecznych. Efektem realizacji projektu będzie rozwój bazy edukacyjnej, co przyczyni się do wzrostu jakości nauczania. Ponadto projekt sprzyjać będzie godzeniu życia zawodowego z prywatnym rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym, co pozwoli na ich powrót na rynek pracy, aktywizację zawodową, podnoszenie kwalifikacji, a tym samym wpłynie na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanego ubóstwem, czy bezrobociem.

       Zadania związane z realizacją projektu obejmują m.in. budowę przedszkola w Lubochni, wyposażenie meblowe, wyposażenie edukacyjne oraz wyposażenie socjalne i biurowe.

       Projekt skierowany jest głównie do dzieci z obszarów wiejskich oraz ich rodziców, jak również dzieci i osób dorosłych zmagających się z problemem niepełnosprawności ruchowej, a także dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Wartość projektu: 8 336 071,52 zł.

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt:  4 514 158,56 zł.

Planowana data zakończenia projektu: 31.08.2019 roku. 

przedszkole lubochnia

www.mapadotacji.gov.pl


DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125