Gmina Lubochnia

                                                                              

GMINA LUBOCHNIA                                                                                                

 

 

    Zadanie gminne dotyczące działań w zakresie infrastruktury pn.

„Przebudowa drogi gminnej nr 116257E w m. Nowy Olszowiec, Kochanów i Nowy Jasień”

zostało dofinansowane ze środków

Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028

      Celem realizacji niniejszego zadania jest poprawa warunków komunikacyjnych oraz poziomu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

      W ramach realizacji zadania przebudowana zostanie droga gminna nr 116257E na długości 2,995 km, przebiegająca przez miejscowości Nowy Olszowiec, Kochanów i Nowy Jasień. Wykonane zostaną roboty budowlane, które doprowadzą do otrzymania normatywnej szerokości jezdni wynoszącej 5,50 m, m.in.:

- wykonanie poszerzenia jezdni z dwóch warstw bitumicznych układanych na podbudowie z kruszywa łamanego i warstwie odsączającej z piasku,

- wykonanie warstwy wyrównawczej oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,

- przebudowa zjazdów indywidualnych w obrębie pasa drogowego,

- renowacja części rowów przydrożnych,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

 

Całkowita wartość zadania: 3.026.858,00 zł

Kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych: 2.421.486,00 zł

Kwota wkładu własnego Gminy Lubochnia: 605.372,00 zł

Rok przyznania dotacji: 2019

     

 


DOSTEPNOSC

szczepimy sie

Bieżące informacje z Gminy Lubochnia

Inwestycje w Gminie Lubochnia

Transmisja obrad sesji Rady Gminy Lubochnia - Archiwum

RODO ochrona danych

banner ttmionz

System Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaKrajowy Instytut Meteorologii

RPO - Lodzkie

bannery - wf125x125