Gmina Lubochnia

Gmina Lubochnia

2016-12-02
Głosujmy na nasze Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Lubochnia
Trwa plebiscyt na najpopularniejsze Koło Gospodyń Wiejskich Powiatu Tomaszowskiego, który ma za zadanie docenić pracę, pasje, umiejętności i zaangażowanie w rozwój wsi Pań zrzeszonych w Kołach Gospodyń Wiejskich.
2016-11-22
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubochnia z dnia 22 listopada 2016 roku
Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) Wójt Gminy Lubochnia podaje do publicznej wiadomości uproszczoną ofertę złożoną w dniu 14 listopada 2016 roku przez Lubocheńskie Stowarzyszenie Bezrobotnych i Trzeźwiejących AA „ODNOWA” z siedzibą w Lubochni Dworskiej, ul. Tomaszowska 13, 97-217 Lubochnia na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w Gminie Lubochnia w roku 2016.
2016-11-21
Lokalny Animator Sportu
Na str.: www.lokalnyanimatorsportu.pl uruchomiliśmy dla Państwa nowy portal internetowy, którego celem jest ułatwienie dostępu do oferty zajęć sportowych i rekreacyjnych, prowadzonych przez Animatorów Sportu w ramach realizacji projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Lokalny Animator Sportu”.
2016-11-18
Nowy wóz ratowniczo-gaśniczy w Lubochni
W dniu 30 września br. odbyło się uroczyste przekazanie strażakom i poświęcenie nowego wozu ratowniczo-gaśniczego marki MAN TGM 18.340 z napędem 4x4.
2016-11-04
Gmina Lubochnia ogłasza pisemny przetarg publiczny (nieograniczony) na sprzedaż składnika majątku Gminy Lubochnia
Przedmiotem sprzedaży jestsamochód specjalny pożarniczy marki STAR 266 o numerze rejestracyjnym LFU 8342, stanowiące mienie Gminy Lubochnia.
2016-10-31
Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubochnia w 2016 r.
2016-10-27
Przedsiębiorczość Twoją szansą
Projekt pt. „Przedsiębiorczość Twoją szansą” nr RPLD.08.03.01-10-0187/15 jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 8, Działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2016-10-21
Mocni w Biznesie 2016
Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Nagrodzie Gospodarczej Województwa Łódzkiego „Mocni w Biznesie 2016”.
2016-10-21
Lokalny Animator Sportu - Uczestnicy zajęć
Zapraszamy wszysykich uczestników zajęć organizowanych na orlikach przez Lokalnych Animatorów Spotu do wypełnienia ankiety.
2016-10-19
Wizyta Wicemarszałka Województwa Łódzkiego w Lubochni
W dniu 17.10.2016 r. w Urzędzie Gminy Lubochnia odbyło się spotkanie z p. Dariuszem Klimczakiem- Wicemarszałkiem Województwa Łódzkiego odnośnie podpisania umowy na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektu lokalnego „ Tworzenie lepszych warunków do działania i rozwoju sołectwa Luboszewy”.


Bieżące informacje z Gminy LubochniaInwestycje w Gminie LubochniaSystem Informacji Przestrzennej Inwestycje w Gminie LubochniaKrajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

RPO - Lodzkie